Kas šaudė žydus? Spausdinti
Straipsniai - Praeitis iš arčiau
Pirmadienis, 07 Rugsėjis 2009 21:14

28. pamąstymui    19:34 09-09         IP: 78.61.37.68
Išimkite iš VRM archyvų pokario milicijos ir MGB darbuotojų sąrašus ir pamatysite, kad 85 % jų buvo vietiniai žydai, 10 % vietiniai rusai ir lietuviai, kiti komandiruoti SSSR MGB darbuotojai. Šie darbuotojai šaudė lietuvius, trėmė į Sibirą ir nė vienas nėra nuteistas. Lietuvos institucijos nė vieno piršto nepajudino, kad tuos išgamas surasti ir nuteisti.
Tikriausia tik žydams suprantamas toks “teisingumas”. Lietuvių genocido sumanytojai ir vykdytojai už savo darbus neatsiprašė ir neatlygino materialinės bei moralinės žalos. Todėl jie turi sulaukti teisingo atpildo.
Žydai komunistai, lietuvių genocido vykdytojai:
Berkovičius Levas Lazarevičius - saugumo papulkininkis, MGB Vilniaus valdyba,
Bidinskis Michailas Grigorjevičius- sugumo kapitonas, MGB A valdyba,
Blochas Gilelis - saugumo majoras, MGB 2N valdyba (kovos su partizaniniu judėjimu). Šis žydas buvo vietinis, gimė Biržuose 1908m.,
Breneris Moisiejus, gimė1909m. Utenoje, MGB tardytojas,
Demba Icikas, gim.1901m Pumpėnuose, NKGB 2skyrius,
Dušanskis Nachmanas, gimė 1919m Šiauliuose. MGB 2N sk. Patrauktas atsakomybėn už lietuvių tautos genocidą - SLAPSTOSI IZRAELYJE,
Faktorauskas Volfas, saugumo majoras NKVD finansų viršininkas,
Feigelsonas Grigorijus, NKGB A skyrius,
Finkelšteinas Leonas, g.1922m Kaune, NKGB oper.įgaliotinis,
Frenkelis Chaimas, g. 1921m Kybartuose, MGB Šiaulių sr. valdybos 2 skyrius,
Gamzė Chanonas, saugumo kapitonas,
Goldbergas Isakas, g. 1900m Vilniuje, saugumo kapitonas,
Grožnikas Giršas, g. 1918m.Trakų apskr., NKGB politinis skyrius,
Kaplanas Maksas, saugumo majoras, MGB Kauno miesto valdyba,
Karpis Nachemija, g.1902m. Merkinėje, NKVD administracijos skyrius,
Kerbelis Samuilas Abramovičius, saugumo papulkininkis, MGB Kauno miesto valdyba,
Klipaitė- Livinzonaitė Šeina, NKGB slaptasis skyrius,
Komodaitė Judita, g.1906m Kėdainiuose, viena iš pirmųjų jau A.Sniečkaus vadovaujamo VSD darbuotojų. 1940m. liepos mėn. grupės, parengusios suimtinų krikščionių demokratų sąrašą, vadovė,
Leščinskis Isakas, saugumo majoras,
Levitacas Faivas, g.1913m. Žagarėje, NKGB 4 skyrius,
Piščikas Borisas, saugumo kapitonas,
Plotkinas Leivikas Movševičius, saugumo leitenantas,
Rozauskas Eusiejus, saugumo papulkininkis, NKGB tardymo skyriaus viršininkas,
Slavinas Aleksandras, saugumo papulkininkis,
Štarkmanas Markas, saugumo papulkininkis, MGB B skyrius,
Šulga Isakas, saugumo papulkininkis, MGB 5 skyrius,
Švarcmanas Danilas, NKVD 3 skyrius,
Todesas Danielius, saugumo papulkininkis,
Todesas Ruvinas, g.1917m Utenos apskr. saugumo leitenantas. 1944.12.07 Lietuvos partizanų nukautas,
Vicas Jakovas, pulkininkas, NKVD Šiaulių apskr.viršininkas, trėmimų komisijos narys,
Vildikanas Kasrielis, NKVD slaptasis skyrius,
Vilenskis Moisiejus, NKGB tardymo dalies viršininko pavaduotojas,
Zaidenvurmas Izrailis Lazarevičius, saugumo leitenantas,

Štai kaip žydai atvirai, nieko nebodami rašo apie žydus internetinėje svetainėje rusų kalba www. Chanuka.ru :
„Пути нашего народа и народов мира часто не совпадают. Истинная свобода в нашем понимании - это возможность беспрепятственно вести освященный тысячелетиями еврейский образ жизни, идти дорогой Торы и заповедей“. Trumpa Chanukos istorija.

 Žemiau duodu kai kurias ištraukas iš Talmudo (gojus pagal žydus yra kitatikis ir būtinai lietuvis):

1.    Aboda Zara 26b :"Net geriausius iš gojų reikia žudyti".
2. Sanhedrin 59a :"Užmušti gojų tas pats, kas užmušti laukinį gyvūną".
3.Sanhedrin 59a :"Gojus įkišęs nosį į įstatymą (talmudą) yra kaltas ir baudžiamas mirtimi".
4.Libbre David 37:"Pranešimas gojams, apie mūsų religinius santykius, prilyginama visų žydų nužudymui, nes jei jie sužinotų, ko mes apie juos mokome, jie mus pradėtų viešai naikinti".
5.Libbre David 37:"Jeigu žydas bus priverstas aiškinti kokias nors rabino knygos ištraukas, jis privalo pateikti, tik melagingus paaiškinimus. Tas, kuris nesilaikys šio įstatymo bus sunaikintas".
6.Yebhamoth 11b :"Yra leidžiami lytiniai santykiai su trijų metų mergaite".
7.Schabouth Hag 6d :"Žydas gali melagingai žadėti atsikalbinėdamas".
8.Hikkoth Akum x1 :"Negelbėkite gojų esant pavojui ar gresiant mirčiai".


9.Hikkoth Akum x1 :"Gojams nereikšti geraširdiškumo".
10.Chosen Hamm 388, 15 :"Jeigu įrodoma, kad kas nors atidavė izraeliečių pinigus gojams, tai turi būti surastas būdas, tokį žmogų nušluoti nuo žemės paviršiaus."
11.Choshen Hamm 266,1 :"Žydas gali pasiimti viską, jei tai priklauso Akumui (gojui). Tas kas gražina nuosavybę gojui, nusideda įstatymui, didindamas nusikaltėlių jėgą. Tačiau, tas poelgis vertas pagyrimo, kai jis priverčia krikščionis liaupsinti žydus ir žiūrėti į juos, kaip į sąžiningus žmones."
12. Ten pat toliau; „Meluodamas prisiekinėti, kai gojai jo klausia ar yra jų knygose kas nors prieš juos."
13.Baba Necia 114, 6 :"Žydai yra žmonės, o kitos pasaulio nacijos ne žmonės, o žvėrys."

14.Simeon Haddarsen , fol .56-d :"Kai ateis mesijas kiekvienas žydas turės po 2800 vergų."
15. Nidrasch Talpioth , psl 225-L :"Jehova sutvėrė nežydus žmogiškam pavidale, tik tam, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Nežydai, tai gyvuliai žmogaus pavidale, kurie privalo tarnauti žydams dieną ir naktį."
16.Aboda Sarah 37a :"Prieš trijų metų gojų mergaitę jau gali būti naudojama prievarta."
17.Gad Shas 22 :"Žydai gali turėti nežydę merginą, bet negali jos vesti."
18.Tosefta Adoba Zara B 5 :"Jeigu gojus užmuša gojų arba žydą jis turi būti baudžiamas, tačiau žydas nužudęs gojų atsakomybėn netraukiamas."
19.Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388 : "Leidžiama užmušti atskleidusius žydų kėslus visur, netgi leidžiama juos žudyti dar nepriartėjus prie tiesos ."
20.Schulchan Aruch , Choszen Hamiszpat 388 :"Visų kitų nacijų nuosavybė priklauso žydų nacijai, kuri gali naudotis viskuo be jokių skrupulų."
21.Tosefta Aboda ZaraVIII , 5 :"Kaip apibrėžti žodį vagystė? Gojui uždrausta vogti, grobti moteris ir vergus pas kitą gojų arba žydą. Bet žydui gojų atžvilgiu, to daryti neuždrausta."
22.Seph.Jp., 92 ,1 :"Dievas davė teisę žydams valdyti visų nacijų kraują ir nuosavybę."
23.Schulchan Aruch , Johre Deah , 122 :"Žydui uždrausta gerti vyną iš indo, prie, kurio buvo prisilietęs gojus, nes gojaus prisilietimas galėjo vyną padaryti nešvariu."
24.Nedarim 23 b :"Tas, kuris nori, kad jo pažadai duoti kam nors metų bėgyje taptų negaliojančiais, tegul pradžioje metų atsistoja ir taria: "Viskas ką aš pažadėsiu per metus, tie pažadai bus negaliojantys."


”Žydai – tai ne kas kita, kaip nevalyva, niekinga ir barbariška tauta, kuri nuo seno jungia žemiausią savanaudiškumą su šlykščiausiais prietarais ir neįveikiamą neapykantą visoms tautoms, kuriose jie pakenčiami ir kurių sąskaita tarpsta.
Jie yra patys nuožmiausi ir nesugyvenamiausi tarp mažųjų tautų. Maža žydų tauta drįsta rodyti nepalenkiamą neapykantą kitų tautų nuosavybei; jie meilikauja, kai juos užklumpa nesėkmė, ir tampa aikštingi, kai reikalai klesti.“
Volteras,.


Žydų (ir Lopto) vykdoma akcija, kad, būk tai, lietuvių tauta yra žydšaudžiai, nėra dokumentaliai įrodyta.
 O štai rusai jau pradėjo skelbti, kas vadovavo ir kas vykdė žydų šaudymus Kaune, t.y ne lietuviai, o speciali SS komanda, sudaryta iš vienų vokiečių:
Dokumentą galite rasti:
http://www.9may.ru/unsecret/m10008980
„Grupei A Rygoje
SS tarnybos viršininkui
Grupė A Kaune
SS tarnybos viršininkas
Sušaudyta;
A: Žydų – 136421
B: Komunistų – 1064 (tame tarpe: 1 komisaras, 16 vyr. politrukų, 5 politrukai)
C: Partizanai – 56
D: Protinai neįgalūs – 653
E: Lenkai – 44, rusų belaisviai – 28, čigonai – 5, armėnas – 1
Bendras skaičius: 138.272, t.tarpe moterų – 55556, vaikų – 3446
Parašas“  ir t.t.
Dokumentą galite rasti:
http://www.9may.ru/unsecret/m10008980
Группе А в Риге
Командующий охранно-полицейской службы
Кауэн
Группе А в Риге
Относительно: Исполнение приговора расстрельной командой № 3 к 1 февраля 1942 г.
Повод: поступившее сообщение № 1331 от 6.2.42 г.
А: Евреи – 136421
В: Коммунисты – 1064 ( в т.ч. 1 комиссар, 16 главных политруков, 5 политруков)
C: Партизаны - 56
D: Душевнобольные - 653
Е: Поляки – 44, русские военнопленные – 28, цыгане – 5, армяне – 1
Общее число: 138.272, в т.ч. женщин- 55556, детей – 34464
Подпись
Сообщение № 412 от 9.2.42 г


.
РГВА. Ф. 500к «Главное управление имперской безопасности (РСХА)» (г.Берлин). Оп. 1 Д. 25 Л. 128.  
Командующий охранно-полицейской службы
Кауэн
+ Охранной полиции г. Рига
А) Расстрельному отряду № 1 А в Ревале
B) Расстрельному отряду № 1 в Минске
C) Расстрельному отряду № 3 в Ковно
Относительно: РАССТРЕЛЫ
ПРОШУ ПЕРЕДАТЬ ПОДРОБНОЕ СООБЩЕНИЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАССТРЕЛОВ С ОТДЕЛЬНЫМИ ЦИФРАМИ ПО
А) ЕВРЕЯМ
В) КОММУНИСТАМ
C) ПАРТИЗАНАМ
D) ДУШЕВНОБОЛЬНЫМ
Е) ПРОЧЕЕ (С УТОЧНЕНИЕМ), КАКОВО КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ИЗ ОБЩЕГО ЧИСЛА?
КОМАНДУЮЩИЙ РАДИОСЛУЖБЫ ОХРАННО-ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ ОСТЛАНД II 26U/42
Подпись: И.о. Штюбер, штурмбандфюрер СС
Сообщение  № 1331 от 6.2.42 г. 11:55
РГВА. Ф. 500к «Главное управление имперской безопасности (РСХА)» (г.Берлин). Оп. 1 Д. 25 Л. 129.
Телеграмма
Кауэн, 31 января 1942
Секретный документ государственной важности!
Командующему радиослужбы Охранно-полицейской службы Остланд
Рига
Относительно: Цели Католической церкви
Повод: поступившее сообщение от 22.1.1942 г. Отряд III, запись в дневнике 52/42
Приложения: нет
Данный вопрос затронут в двух последних сообщениях местного управления о текущей ситуации, а также в последнем специальном отчете от 28.2.1942 г. Изменений в описанной ситуации пока не произошло.
Штандартенфюрер СС
Подпись
РГВА. Ф. 500к «Главное управление имперской безопасности (РСХА)» (г.Берлин). Оп. 1 Д. 25 Л. 148.  
Кауэн, 28 января 1942 г.
Штамп: СЕКРЕТНО
Командующему Охранно-полицейской службы Остланд
Рига
Относительно: Отчет о ситуации
Повод: поступившая телеграмма № 161 от 23.1.1942 г.
Приложения: 1 в 4-х экз.
Передаем в приложении затребованный телеграммой № 161 от 23.1.1942 г. отчет о ситуации в четырех экземплярах.
Штандартенфюрер СС
Подпись
Дата на штампе:
28.1.1942
РГВА. Ф. 500к «Главное управление имперской безопасности (РСХА)» (г.Берлин). Оп. 1 Д. 25 Л. 379.

Klausimas:
-    Jei vokiečiai ir rusai dokumentaliai įrodo, kad Kaune žydus šaudė ne lietuviai, o vokiečių SS Sonderkomanda, tai kodėl vienintelėje Lietuvoje eskaluojama, jog žydus šaudė tik lietuviai?
Atsakymas:
-    Reikia įtikinti bukagalvius lietuvius, kad jie yra žydšaudžiai, tai yra ant amžių amžinųjų nusikaltę žydams. O tai būtina padaryti tam, kad žydams jau artėja paskutinės gyvenimo dienos Izraelyje, - anksčiau ar vėliau iš tenai juos išstums musulmonai.  Todėl žydai jau iš anksto renkasi kitą savo šventąją žemę -  Lietuvą.
-    Lietuvos ekonomika jau nustekenta, bankai ir energetika žydų rankose (nesvarbu kokie tie žydai ar pusžydžiai - baistrukai, memzeriai ar šiksai), - Rusijos, Lenkijos, JAV ar vietiniai. Protingiems ir darbštiems lietuviams sudaromos tokios neįmanomos tėvynėje pragyvenimo sąlygos, kad jie priversti masiškai emigruoti. Likę pilietinių teisių neturintys pensininkai ir debilai, jausdami amžiną kaltę prieš žydus taps jų tarnais, sunkiųjų darbų vergais...  – Kaip parašyta Talmude – Simeon Haddarsen , fol .56-d :"Kai ateis mesijas kiekvienas žydas turės po 2800 vergų”

LAST_UPDATED2
 
Komentarai (4)
Raudonieji naciai dar nenuteisti
4 Penktadienis, 08 Liepa 2011 22:42
Raudonieji naciai ( NKVD-KGB,50 proc žydai) klastoja dokumentus,komponuoja nuotraukas.Įvykį 1941 birželio 26 d Kauno garažėlyje pristato kaip antižydišką lietuvių akciją.Neišdegė (žiūr.internete ,IRENA TUMAVIČIŪTĖ "Lietuvių šmeištas..).Įrodyta,kad raudonųjų nacių pateiktos nuotraukos yra falsifikatas.Raudoniesiams naciams būtinai reikėjo apšmeišti BIRŽELIO 23 SUKILIMĄ.kurio metu antrą kartą buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.Ponas E.Zingeris,kiek man žinoma,palaiko raudonųjų nacių propogandą,lietuvių šmeištą.Paduosiu į teismą,jeigu faktai pasitvirtins.Arvydas Damijonaitis,žydų gelbėtojos vaikaitis
oj-oj-oj
3 Sekmadienis, 16 Sausis 2011 19:50
Na,bent jau Arielio Šarono tėvai kilę iš mano gimto miestelio.38 metais labai pigiai pardavė savo tėvų krautuvėlę ir išvažiavo į JAV.Tie,kurie labai džiaugėsi pigiai gerą daiktą pirkę,41 liepą atgulė. Man tik nesuprantama,kodėl dabar apie žydšaudžius tiek triukšmo,o keli dešimtmečiai atgal buvo ramu? Kodėl JAV neatidavė Impulevičiaus,kai sovietų prokuratūra 62 metais to reikalavo?Ir net 64 metais jam suteikė JAV pilietybę?To meto sovietų spauda atvirai skelbė jo adresą Majamyje.Man tokių išsigimėlių negaila, nesvarbu,ką jie žudė.Tada jie bent bųtų suvokę,už ką juos teisia.Ne taip,kaip dabar,surukę seniai invalido vežimėliuose,Alcheimerio ligos sunaikintais smegenimis,nesuvokiantys aplinkos. O gal čia toks humanizmas? Eutanazija vietoj bausmės?
berods zydas is lietuvos ir ikure izrael
2 Trečiadienis, 09 Rugsėjis 2009 17:36
berods zydas is lietuvos ir ikure izraeli. ale kodel cia taip risasi?
O kas šaudė žydus 1943-1944 metais? V
1 Antradienis, 08 Rugsėjis 2009 14:11
O kas šaudė žydus 1943-1944 metais? Vilniaus getas, Paneriai... ? A?
yvComment v.1.20.0