Baisūs vandalizmo darbai Spausdinti
Parašė   
Pirmadienis, 09 Vasaris 2009 18:00
BAISŪS VANDALIZMO DARBAI Visdėlto "vandalų smurtas" nesibaigia tuo keistu gyventojų džiūgesiu. Pasižiūrėkime, kaip tie "barbarai" elgiasi užkariautame krašte:

1) Per baisųjį birželį mūsų tautos viršūnė iš pasalų, naktį už­klumpama, duodamas pusvalandis susikrauti, išvežama žiauriems darbams į nepakeliamą šaltį, kur per kelis metus 90% žūsta. Ką žiauresnio darys tie "laukiniai vandalų banditai" ? Ogi štai: Romėnų engėjams, dvarų savininkams, siūlomas pasirinkimas, - laisvai keliauti į keturias pasaulio šalis, kur tik akys veda, arba pasilikti bernauti tiems, kuriuos jie išnaudojo (Victor Vitensis I. 13, Procope V. I. 5.). Čia netikėtai pamatome Genčiarikį turėjus neblogą jumoro pajautimą.

2) Krikštydami prūsus, kryžiuočiai išžudo, prieš tai juos žiau­riai iškankindami, mūsų Arijų dvasiškius. Ką baisesnio sugalvos "barbarai vandalai" ? Ogi visa katalikų dvasiškija suimama ir deportuojama Sardinijon į vienuolynus, kur jie sau ramiai, vanduolių netrukdomi, rašinėja juodžiausius pranešimus apie "vandalizmą".

3) Arabų fanatikai, užėmę Aleksandriją, sudegina neapsakomos vertės seniausią pasaulio biblioteką. Hitleris suruošia viešus knygų deginimo festivalius. Kaip elgėsi mūsų jūrininkai, kad palaikytų savo "vandalizmo" reputaciją? Genčiarikis, po trijų metų apgulos paėmęs Hipponą, uždraudžia paliesti bent vieną lapelį tos didelės bibliotekos, neišskiriant ir savo aršiausio dvasinio priešo Sv. Augustino raštų, ir taip visi šio pastarojo darbai išlieka civilizuotam pasauliui in extenso*. Jei kas taip gerbia knygą, įrodo, kad patsai didžiai raštingas. Ką dar besugalvos mūsų karalius, kad užsitarnautų istorijoje negarbingiausią vardą?

4) Ogi, užėmęs sostinę Kartageną, pirmu savo žygiu uždaro pagarsėjusią "Via Coelestis" - dangiškosios deivės gatvę. Tai naktinių linksmybių centras. Visi girdėjome apie romėnų orgijas ir plunksna neaprašomus iškrypimus. Jokie šių dienų palaidžiausi užkampiai jiems negali prilygti. Rezultatas? Salvinus ji taip nusako:

"Pas gudus (Ispanijoje, Pietų Prancūzijoje, Šiaurės Italijoje) tiktai romėnai gyvena palaidą gyvenimą, - pas vanduolius gi net patys romėnai sutvarkyti!" "Barbarai" moko "civilizuotus"... Neblogai. Jei nustosime vartoti tuos nuvalkiotus žodžius ir sąvokas, Romos propagandos sukurtas, pamatysime, kas vyko iš tikrųjų: tai buvo dviejų pasaulėžiūrų kova,- padorių, dievobaimingų lietuvių Arijų prieš ištvirkėlius pagonis, Italijos miestelėnus. Poetas Ovidijus, ištremtas Panonijon ir pagyvenęs mūsų vanduolių tarpe, taip susižavėjo aukštu moralės lygiu ir pavyzdinga šeimos bei socialine santvarka, jog išmoko net kalbos ir parašė lietuviškai ilgą odę "barbarų" garbei, statydamas juos pavyzdžiu romėnams. Tas jo kūrinys "žuvo", o liko tik blankus perpasakojimas.

5) Paskutinė betgi Genčiarikio nuodėmė pati juodžiausia:

oficialiai panaikinus katalikybę, bažnyčios nugriaunamos, o Arijų tikybos apeigose karalius įveda lietuvių kalbą! ("vanduolių" kalbą).

Štai! Romos bažnyčia šaltai ir galutinai nuneigiama. Vanduoliai skelbia jai karą ir laimi. Čia ir glūdi to per 1500 metų nesibai­giančio "vandalizmo" klyksmo paslaptis. Tik paklausykime Romos vyskupo Posidijaus tų pačių, tik atpasakotų, įvykių aprašymą: "Vandalai atvykę atneša visur kur tik praeidami, suirutę, žudynes, plėšikavimą ir aibę baisiausių bėdų, neatsižvelgdami nei amžiaus, nei lyties, nepasigailėdami nei dvasiškių, nei šventųjų indų, netgi nei bažnyčių".. ."Nė vieno fakto, nė vieno įrodymo", pastebėkime, o tik tušti pikti apibendrinimai,- ir taip per puslapių puslapius, ir per amžių amžius...

Atrodo, aukso indų konfiskavimas čia ir buvo aršiausia pasi­piktinimo priežastimi. Kryžiuočių plėšimus mūsų turtingų Arijų bažnyčių čia, aišku, nedera minėti, juk tie šventieji vyrai turėjo iš anksto suteik­tą popiežiaus dispensą...

Šitaip mūsų Gintaro Kelio, Olbijos ir Dunojaus jungtinių laivynų admirolo asmuo iškyla naujoje šviesoje. Tai pirmas bekompromisinis patriotas, sąmoningai tautinės minties vedamas Arijų tikybos šulas. Jis griežtai atmeta svetimą ištvirkavimo, kyšininkavimo, tautos ir tėvynės išpardavinėjimo "kultūrą". Kiti mūsų karvedžiai, varulių, vyčių - gudų, ostro - gotų karaliai prisitaiko, pripažįsta imperatorių ir popiežių, ir už tai gauna valdyti Romos imperijos dalis leno teisėmis, iškyla jos armijų vyriausiais karvedžiais. Ne jis. Jam Roma ir katalikybė paliks lemtingais amžinais priešais.

Todėl jis užantspauduotas istorijoje "vandališku barbaru".

Skelbiama www.lietuvos.net leidimu

LAST_UPDATED2