DIDŽIOJO QUNIGAISČIO LYGA (DQL) Spausdinti
Straipsniai - Ezoterika ir pojūčiai
Šeštadienis, 23 Gegužė 2009 21:49

DIDŽIOJO QUNIGAISČIO LYGA (DQL)

Tai LEATŲ (lietuvių – latvių) valstybinė systema. Kadangi Tikėjimų mokslas pagrįstas Laiko TĖKMĖS energetika, todėl energetinės jėgos ūkiui ir Tėvynei turėjo milžinišką reikšmę. Mat, jis kūrė labumus ir mantą, pasiturintį gyvenimą. Nešė Laimę, sėkmę ir klotį.

Tie dalykai šiandien sunkiai suvokiami, nes Jūsų niekas nemokė:
1. Energetinio požiūrio į Vissumo dalykus
2. Vardo – energetinės bangos, kur yra praeities - ateities t.y. vestuvės(istorijos) Vertybės, paliktos sekančioms kartoms (ne šukėse, ne audinių skiautėse)
3. Waldonių – Ganų mokslo
4. Neruošė savarankiškam gyvenimui

Mes pagai, santūrūs, mažakalbiai. Todėl valstybinės sistemos nuostata - STATUTAS yra glaustas. Pašaliniam, kuris nesuvokia burtos/skiemens Esmės, atrodo nepakankamas. Daug kas laikoma MINTY, kaip dauginant dviženklius skaitlius.

DQL Esminiai teiginiai(systema)
1 . Leatų šalis - KILMINGA VALSTYBĖ.

2. Valstybės Waldonis - DIŽUS (didus=kilmingas) QUNIGAISTIS. Jo valdymo metodika - DIDŽIOJO QUNIGAISČIO LYGA(DQL), sukurta pagal VK dėsnį: kaip Kūrėjo dangose - taip Qunigaisčio ant žemės. Valstybės gyventojai - VALSTIEČIAI. Peno šaltinis Ž.Ū. ir jį aptarnaujančios įmonės, DAILdaryba ir MENO dirbtuvės.
Nacionalios muzikos ir dainų pamatas (garsų bangų virpesiai, atitinką prigimtį) - VALSO stiliaus su įvairiom atmainom.

3. Valstybės pasaulėžiūra - TIKĖJIMŲ mokslu pagrįsta:
a. Energetiniu požiūriu į VK ir, visuomeninius dalykus. VK-Visumo kartyba, systema.
b. Systeminė - akimirkos galvosena (aukštas apibendrinimo lygis).
c. Tikėjimo mokslo nagrinėjamas dalykas (objektas) - Visumo GYVASTIES jėgos, esančios erdvėse ir mumyse filosofija/psichologija), matematiškai 2/3n banga ir jos pasijungimo savo reikmėms būdai (matematika/iizika ir papročiai/pritarai).
d. "Visumas/Esybė" (Aš) systema ir jos valdymas.

4. Valstybės kartyba (parėdas) pagrįsta:
a. SYSTEMA, atitinkančia Visumo Kartyba (VK) su sankritų, griežtu skirsniavimu, grįžtamuoju ryšiu ir pateriniu (veiklos vaisiai) turį GRYNUMO/TYRUMO ypatybę.
b. PAPROČIAIS ir PRITARAIS, kaip metodika ir modeliais (konstrukcija/ technologija) pasijungti VK gyv - Vijos jėgas savo reikmėms.
c. Privalo atitikti leatų valstiečio PRIGIMTĮ, galvosenos BŪDĄ, apspręstą E-Ugnim meridijane (E-Kampas)
d. Parinkti VARDAI (garso bangos) turi atitikti veikalo Esmę, kaip laidas ir palyda sėkmei ir Laimei. (Netinkami vardai - ardo veikalą E-bangom).

5. Valstybės teisėtvarka - LĖNŲ TEISYBĖ(teisėtvarka), pagrįsta:
a. Aido/Atbalsio systema (ABS): kuo nusikaltai - tuo sumokėsi.
b. Parėdas - "TEISMAI VIETOJE" (seniūnijose).
c. Kiekvieno valstiečio=valstybės gyventojo ŠV. PAREIGA - ginti savo ūkį - mantą ir kartu Valstybę.
d. "Neverto pasigailėjimo" dėsnio Visume nėra, jo nėra ir Valstybinėje systemoje.

6. Aukščiausia vertybė - ŽYNIOS:
a. Atsakingi konkursai - kiekvieno Waldonio (W) ir kiekvieno atsakingo Vykdytojo (V) pareigybėms užimti, kur dalyvauja visi suinteresuoti valstiečiai - vertintojai kartybų/planų.
b. Brangiausia Manta/Gerybė - LAISVAS LAIKAS, kaip laidas be gaišaties, atsakingai ir laiku įvykdyti darbą, pagal pareigybę.

7. Paterinis (darbo vaisius):
a. gyvenimas - džiaugsmas, Laimė ir kasdieninė šventė.
b. pasiturintis gyvenimas.

8. Valstybės pasas - statutas ir ženklai.

Atrodo, suprantami, girdėti vardai. Kas čia ypatingo. Ypatingumas tame, kad tie vardai turėjo KITĄ prasmę, negu jie dabar aiškinami. Juose, kaip aukščiausiame apibendrinimo (abstrahavimo) laipsnyje, pateikta visapusiška ESMĖ: Laiko TĖKMĖS energetika, matematika (seikėjimas/skirsniavimas systemos), gamtos fizika, jungtys su Visumų ABS, tikslai, atsakomybė - pareigybės ir kt. dalykai, kurie pašaliniai akiai, yra nepastebimi, nes slypi omeny.

Taigi ir pakalbėsiu apie tai, kas slypi minėtuos trumpuos varduos, apie esmę laikomą omeny, suprantamą kiekvienam be papildomų paaiškinimų (instrukcijų).

Valstybė sukurta pagal VK parėdą. Buityje varduojama: "kaip dangose - taip ir ant žemės".
Gamta visada puiki, nuostabi, graži: gręžiojasi metų laikų ciklais. Ji puiki Pavasario Atgimime, ji graži ir gęstančiam Rudenį.
Gamta buvo mūsų senčiams – žyniams pavyzdys, kokiu dėsniu sukurti Valstybę.
Taigi mūsų didžioji leatų KILMINGA Valstybė VK dėsniu sukurta. Čia yra jos YPATINGUMAS. Kokio dėsnio nėra Gamtoje (Visume), tokio rėdos įstatymo negali būti ir valstiečių (visuomenės) gyvenime. Ji pagrįsta nepermaldaujama VK, be nuolaidų nusikaltėliams, neatsižvelgiant į tai, kokias pareigybes nusikaltėlis užimtų. Dėsniai nepaperkami - Lėnų Teisybė jais pagrįsta. Piktžolės raunamos iš daržų. Kiekvienam yra sava vieta ir laikas.
Kilmingam valstiečiui niekada nėra žiaurių įstatymų nes jis gyvena systemoje, su kaimyninėm systemom. Žino Laisvę systemoje ir atsakomybės pasaitėlius. Jų neperžengia. "Žiaurūs ir baisūs" įstatymai yra nusikaltėliui: vagiui, galvažudžiui, kenkėjui, tinginiui, nes jis nori gyventi svetima sąskaita, pavergti, atimti iš kito. Tą dalyką įsidėmėkite: jei Jūs palaikote Nusikaltėlius, jų gailitės - tai pats esate jų bendrininkas. Jūsų prigimty yra Nusikaltėlio ypatybių, kurios dar nepasireiškė. Lenų Teisybė - vertinimo matas. Jūs panašus į daržininką, kuris Piktžolių neravėja, leidžia bujoti. Tokią organizaciją su organais mes jau turėjom ir, pasekmes patiriam iki šių dienų.


Mierų Tikrais laikais mūsų Valstybėje buvo visoms giminėms(=tarmėms) miela gyventi, kaip gamtos prieglobsty. Kai ta systema buvo suardyta - prasidėjo smukimas, išsigimimas.
Ši systema turi dar vieną gerą ypatybę - ji greit atstatoma, iš bet kokios nuosmukio padėties. Tik reikia pradėti TEISINGAI, pagal Planą ją kurti. Smulkmenų negali būti, nes mažiausia neįvertinta smulkmena, kaip piktžolė darže, išsikeroja ir užgožia labumus. Tokia Piktžolių prigimtis, plačiausia prasme. Nepakeičiama. Visokių yra - visokių reikia. Systemai būdinga TYRUMAS, GRYNUMAS be teršalų, atmetu. Jos sudeginamos. Labumai pasiimami, kaip paterinis - dovanos.
D.Qunigaistis, valsčiaus, seniūnijos Valdonis panašus į Visumo Kūrėją: jis yra, bet tarsi jo nebūtų: nesikiša į atskirų systemos Vienetų veikalą tol, kol jie nenukrypsta nuo Lėno. Kai tik nukrypsta - trankosi ir baudžia, kaip PerQūnas, be jokio pasigailėjimo. "Blogybės deginamos Ugnimi" - sakė senčiai. Valstybinėje systemoje stiprus GRĮŽTAMASIS ryšys, vadinamas VERTYBA arba Lėnų Teisybe (vertinimas pagal Lėnų Teisybę=VK ir ABS). Valstybinėje systemoje yra kūrybinė LAISVĖ, o kita puse - ATSAKOMYBĖS pasaitėlis: neperžengti Kaimyno systemos rubežio. Dvipusė maineta: Laisvė/Atsakomybė systemoje. Viduriuke Pareiga, systemai. Visa tai pagrįsta bangine samprata - mūsų pasaulėžiūra. Visa tai savaime suprantami dalykai kiekvienam nuo mažens. Išmokyti, įrašyti įgūdžiu į širdį ir, DuQumentuos nekartojami, bet laikomi omeny, kaip dauginant dviženklius skaičius. Todėl svarbūs valstybiniai raštai glausti, kaip runos, mažakalbiai, bet prasmingi esme.
Lėnų Teisybė yra systemos grįžtamasis ryšys. Jis sukurtas ne žmogaus, bet paties VK kūrėjo.

Dabar pasiaiškinsime esminius vardus, juose slypintį turinį.
Kitų tautų praeities vertybės yra šukėse, iškasenų radiniuos, o mūsiškės - VARDE. Tuo ir skiriasi mūsų leatų tauta nuo kitų geografinių tautų. Tą dalyką įsidėmėkite. Suprasite, kodėl mūsų kalba taip IŠSKIRTINAI buvo naikinama. Iš kitos pusės - ji dėstoma didžiuose pasaulio universitetuose.

KILMINGAS: kilmė/kiltis, kaip šaltinis iš kurio semiasi jėgų giminės, Valstybės TĘSAI: nesusimaišyti, neišsigimti, išlaikyti valstybingumą tautiškumą, likti savimi, unikalia save išlaikančia tyra systema.
Dėl to, visi valstiečiai gyveną Valstybėje Mainų gadynėje yra skirsniuojami į luomus, pagal kimingumo laipsnį. Kilmingas tas - kuris nėra šeimoje susimaišęs per 4-7 kartas. (4-7 saikai mainomis patys apvalo giminę).
Kilmingumo išskirtinė ypatybė, kurios neturi Hibridai, yra TĖVYNĖS MEILĖS jausmas ir SĖSLUMAS. Tėvynės Meilė skaidosi į Meilę šeimai, pagarbą Senoliui ir Kaimynui. Meila=Laime=Almai (išminties bangos).
Kilmingumas nieko bendro neturi su turtu. Jis nenusiperkamas ir neparduodamas. Jis - įgimta ypatybė, dwainas(siela). Bet kokios valstybės Valdonių gali būti tik KILMINGAS valstietis, žinąs tautiečių prigimtį, gyvenimo būdą, papročius. Kai valstybę valdo nekilmingas, hibridas ar svetimšalis - ji pasmerkta pražūčiai.
Nekilmingam Hibridui būdinga ypatybė: pelno vaikymasis, savinauda, klajonė, garbės troškimas, plėšimas, pavydas, slaptos pinklės, suokalbiai, melas, žemės alinimas ir kt. Kilmingumą galima prarasti netik susimaišius šeimoje, bet ir paleistuvaujant su svetimtaučiais. Juk lieka Mėlynojo - šiluminio dažnio Laukai, teršia išmintį/jausmą, glušiną puikias kūrybingas mintis nevaldomais norais ir aistrom. Galvoseną tampa jusline. Pastaroji užsiblukuoja, ima dusinti, troškina. Todėl atsiranda girtuokliai ir lėbavimas. Žmogus bijo būti vienas - sekioja kitam iš paskos, kaip šešėlis. Kaip Erkė limpa. Tampa Siurbėle, Vampyru. Nužudoma orumo ir uolumo ypatybė. Sunaikinami tarp unikalią systemų būtini TARPAI (E-liukai). Gaunasi SULIPIMAS ir monolitas, kaip plastmasė. (Nepagarbusfamiliarumas).
Dėl to VK dėsnio, Valstybės Valdonys ir atsakingi Vykdytojai turi būti mūsuose tik KILMINGI LEATAI. Kiti - jų padėjėjai, pagal gebą kurti. Tas liečia visas, ne tik mūsų, Valstybes. Seniūnai, kėniai, qunigaisčiai, įmonių valdonys (direktoriai) ir kiti atsakingi darbuotojai privalo būti tik kilmingi leatai. Kitu atveju - darnios systemos nesukursime, nes hibridai maišys, ieškodami pelno ir savinaudos. Tai pirmoji būtinybė valstybinei, ūkio, įmonės, dirbtuvės systemai susikurti.
Kilmingumas nėra rūšiavimas žmonių. Antrarūšiu žmogum yra tik niekšai navidonai ir kiti nusikaltėliai. Jei bijai "kilmingumo" skirsniavimo, ženklina, kad esi pasislėpęs kenkėjas. Juk esi nekilmingu tik svečioje šalyje. Kilmingu būsi savoj žemėj. Pav. leatas Tėvynėje yra kilmingas, o Amerikoj ar Rusijoj - nekilmingas. Kilmingumas - įgimtų ypatybių visuma, ir vadinama TAUTYBE/PILIETYBE. Tautybė neatskiriama nuo pilietybės. Kuo gimei - tuo ir mirsi. Gamtoje kiaulė nesiporuoja su žirgu. Ąžuolai neapsėklina samanų. Visume nėra "maišaties jovalo" dėsnio. Yra grynos - tyros systemos. Maišatis – mėlynasis - šiluminis dažnis, ardąs systemas. Juk mokėtės: netvarkingas dalelių judėjimas=karštis (aistros, nežaboti norai žmoguje). Maišatis - ligų židinys su aukštom temperatūrom, sausros, gaisrai ir kt.
Tautų maišatis, hibridizavimas gamtoje, yra politinis ginklas naikinti kilmingas tautas, alinti žemę ir teršti gamtą. Tai geografinių tautų išmislas. Jie pavydi, kad Kūrėjas Hibridų nesaugo, kaip tyrų systemų. Hibridai atlikę išvertos laikmetyje savo misiją - atmirs ir dings, kaip dūmas vėjuje. Taigi visų karų priežastis pasaulėžiūra ir, kovos tarp kilmingų ir hibridų.

DIŽUS=DIDUS: kilmingas, guodingas t.y. nesusimaišęs šeimoje per 4-7 kartas. Susimaišėliai vadinami nekilmingais, MĖLYNO KRAUJO, pasakose MėlynBarzdžiais, dabartine šnekta - Hibridais. "DIDŽIOJI QUNIGAISTYSTĖ" rodo tyrą - gryną, kilmingumu pagrįstą, systemą. Ji buvo suardyta šeimų maišatim. Tautoje gali būti pagal dėsnį, tik 1% svetimšalių. Su kilmingu, bet kurios šalies piliečiu, visada rasi bendrą kalbą, išeitį iš keblios padėties. Nekilmingas ieškos tik naudos ir savinaudos, rengs slaptus pasipelnymo kito sakaita, suokalbius. Nekilmingo psichologinės ypatybės skiriasi nuo kilmingojo: jų neįdėsi, neišauklėsi, nes jo kiltyje to nėra užkoduota. Iš ąžuolo gilės neišauginsi lapuko ir atv. Visume nėra EVOLIUCIJOS ir TOBULĖJIMO. Jei jie būtų - seneliai nevaikščiotų su lazdom, o kūdikiai neropotų būdami maži.
Žinoma, Jus mokė, kad mes kilom iš Beždžionių. Visume ir Gamtoje yra tik systemos diveriksai: žaismingas Esmės atskleidimas ir vėl, grįžimas į Esmės kiltį, kaip augalo į sėklą, kaip energetinių "siūlų" suvyniojimas į kamuoliuką. Dižus ar didus Qunigaistis ženklina KILMINGUMĄ, su prigimtom ypatybėm. Jis žino tautiečių prigimtį, gyvenimo būdą, negalės priimti atžagarių, valstybei kenksmingų, sprendimų. Dėl to, žlugo daug imperijų, valstybių, kur valdonys buvo nekilmingi žmonės. Leatas negali būti valdoniu azijiečiams, amerikiečiams ar rusijanams ir atvirkščiai. Paskaitykite istoriją. Grobuoniškos tautos stengiasi įkišti į valdžią svetimšalius, kad galėtų perjuos ardyti valstybinę systemą iš vidaus. Buvo madinga kurti mišrias šeimas. Grobė vaikus ir augino svetimose šalyse. Buvo prievartavimai ir mergvaikių gamyba. Tai vis energetiniai įnagiai. Buvo vedama propoganda, kad mišruoliai "labai gabūs, gudrūs". Taip - gabūs sukčiai, melagiai, savinaudžiai, pinklių rezgaliai, nesantaikos skleidėjai, riaušių kėlėjai ir tt. Turi ryškią GAŠLUMO, DAUGIANORIŠKUMO, GOBŠUMO ypatybę. Neišpasakytai pavydūs. Paperkami ir perperkami, jei tik duosi daugiau pinigų. Kilmingo nepapirksi ir nenupirksi. Lėnų Teisybė - jam šventas dalykas, apspręstas Išmintim.QUNIGAISTIS: "Q" - esmės, kilties/kilmės runa. ŪNIS/.TŪNIS=visad jaunas/naujas sūnus, Sargas valstybės Dwaino(sielos). GAISa=peršviečiama spalva, kaip dienos šviesa. Dejvė Baltuolė, devjė GAISija. Gyvojo sudabro blyzgčjimas=išminties - Lėnų Teisybės ypatybė (psichologiškai). Išminčius - RAGUOTS. Todėl Qunigaisčiai nešioja kepures - karūnas su ragais.
"QuniGAISTYs" yra puikiausias vardas mūsų valstybės valdoniui. Tai gyvenimo Esmė. Laisvė. Aiškumas, šviesa ir, kitos jau apkalbėtos, ypatybės - vertybės, aiškios, kaip dienos šviesoj, per kurią viskas matosi: ŠVIESIAI - TIESIAI. "Y" runa yra dyvienas gyvasties ženklas. "Y" - P-Aukščių Tako runa.
Kilmingo Qunigaisčio būdinga ypatybė, išplaukianti iš Tėvynės Meilės jausmo - rūpinimasis visos šalies gyventojų gerbūviu, Valstybės garbiu vardu. Ko negalima pasakyti apie nekilmingus valdovus, organizacijas su organais. Mėlynbarzdžiams rūpi tik grobis ir svetimų šalių pavergimas. Qunigaistis - visažinis, išminčius, nes renkamas iš geriausių tautos sūnų. Teisingumas, taurumas, orumas ir uolumas - neatskiriamos Qunigaisčio ypatybės. Jis griežtas, nepaperkamas. Jis gina valstybingumą ir tautiškumą. Mūsų Qunigaisčiui ir visiems valstiečiams yra svetimas "uodegos kraipymas", kuris dabar vadinamas "diplomatija". Bet ši ypatybė tapo mainų gadynėje būdinga, nes pateisino SLAPTUS kėslus ir MELĄ, APGAULĘ. Santykiuose tarp tautų "diplomatija" perėjo į savanaudišką gudrumą - suktumą. Duoto žodžio netesėjimas buvo dažnas reiškinys, lyg ir įteisintas dalykas, nes tautose jau buvo daug svetimšalių, kuriem didžiausia vertybė buvo nauda, auksas, savinauda ir grobis, jėga atimtas iš okupuotų tautų.
13, 16 amž. imta Valstybę ir valdonis vertinti pagal karingumą: kareivių kiekį, meną grobti, plėšti. Tai buvo senosios mūsų valstybės systemos arda. Mūsų D.Leatų valstybė buvo taiki, nekaringa, pagrįsta VK - todėl pagal grobuoniškų tautų "normas" ji nebebuvo "valstybe", nes neturėjo nuolatinės kariuomenės, aršių kareivių, šnipų ir kt. Ji tapo GROBIU. Mainėsi valstybės sanprata. Tik VARDE liko žinios. Mes likome VALSTiečiais, su primesta, esmės neatitinkančia sanprata "žemę dirbąs". "Žemdirbys". Kurie nėra atikmuo "valstietis". Valstietis yra valstybės gyventojas, kilmingas. Valstiečio peno šaltinis - ž. ūkis. Mes ne gudročių - sukčių, gyvenančių spekuliacija (atitraukimas nuo paterinio), iš svetimo gero perpardavimo, ne prekijų šalis. Todėl senčių "valstybės" sąvoka buvo iškraipyta. To meto pseudo - valstybei reikėjo karingumo, ginkluotų jėgų, vadų - prekijų, naudos ir grobio ieškotojų, hibridų. Hibridui būdingas žiaurumas, aršumas, kiršinimas, arda, rėkimas, banda - pulkas ir kt. Tokių ypatybių neturi prigimty KILMINGAS valstietis. Todėl jis ėjo į atmirimą, o klastingas Gudročius kilo, tapo Organizacijos ir organų Vadu. Dėsnis, kai Laikas eina į IŠVERTOS, nuosmukio gadynę. Atžagariai tampa Vadais. Prasideda Neteisybė ir atžagariškas gyvenimas: prievarta, beteisiškumas, ubagiškumas ir tt. Tada ir iškilo Hibridų: Ubagų - proletaro hegemonija. Liko posakis: "iš pasuolio ant stalo/sosto Vadas".
"Qunigaisčio" vardas buvo pakeistas į "kunigaikštį. Mėginta įvesti "karalių" (gaisa - gaišti) t.y. per garsų virpesius įnešti ardą. Vardas - didelis E-dalykas. Jame slypi veiklos esmė: koks vardas - tokia veikla.
Visi laukiam "Qunigaisčio ant Balto ŽYRgo" (išminčiaus). Tik tauta dar nesubrendo šiai valstybinei systemai. Nesuvokia "systemos struktūros" ir "papročių".
DQL yra vienintelė leatų valstybės systema, atitinkanti VK, mūsų prigimtį, gyvenimo būdą, pasaulėžiūrą ir papročius. Yra laimingo pasiturinčio gyvenimo laidas. Ji buvo YPATINGA - ŪNIKALI, minima kitose tautose su pagarba. Ji sukurta pagal posakį "kaip dangose - taip ir ant žemės", pagal VK. Pažvelkite į gamtą: nuostabi Žiemos baltuos pataluos (dejvis Patalas). Ji puiki pavasario PUIQUmėliuos (dejvis DiveriXsas). Brandi gelsvoj Vasaroj, žinanti "kas yra kas" (gelsvio dažnis, dejvis SVĖRis). Dosni Dovanom (dejvis Vėj - DEVutis) Rudenį. Tai Visumo Kūrėjo - Laiko surėdyta unikali systema, iš kurios mokėsi mūsų senčių žyniai ir valstiečiai (tvarkyti ūkį, arealą, valstybę).
Ji visada PUIKI, NUOSTABI. Tokia ir mūsų valstybinė systema su griežtu skirsniavimu bei grįžtamuoju tyšiu, su papročiais=metodika, kaip pasijungti Laiko TĖKMĖS jėgas savo reikmėms ir palydai. Ji sukurta pagal VK dėsnius. Čia yra jos YPATINGUMAS, minimas iki šių dienų. Mūsų valstiečių vardai yra unikalūs veiksmavardžiai. Vyt-Tauts (suvyti tautą, išvyti navidonus), Keist-Tuts, Min-Daugs, Daug-Mins, ir kt. Žodžio skiemuo yra esminis vaiksmavardis. Pasiaiškinkite savo asmeniškus vardus: juose istorinė misija užrašyta (vietovės, arelo ar valstybinė).
Nevalia vardų iškraipyti. Tai Asmenybės įžeidimas, naudojamas šiandien: iškraipo pavardę/vardą - paniekina pilietį neva tai, "susidoroja su juo". Tai žemo lygio metodika.
Valdonių negalėjo būti iškrypėliai, nepilnaverčiai, invalidai, nuplikėliai=neturį savo nuomonės.
Negalėjo būti valdonių daigiavaikės šeimos 4-tas, 5-tas, 6-tas ir kiti vaikai. Daugiavaikės šeimos 1-as, 2-as, 3-as vaikas galėjo būti valstybės valdonių. Tai surišta su GAŠLUMO/GOBŠUMO ypatybėm. Laukai sklinda oro bangomis. Saugojo valstybę nuo SAMDINIŲ luomo veisimo.
Kiekvienas pilietis turi apie save mūnės/jausmų ir proto/juslių Lauką. Laukas spinduliuoja bangas į erdves. Iškrypėlio Laukas spinduliuoja sujaukties bangas, teršia aplinkines telpąs. Gamtoje nepilnaverčius gyvulius, žvėris naikina vilkai, vanagai. Todėl nepilneverčiai žmonės nerenkami į valdonis. Jiems neleidžiama nešti vėliavų ir pan.
Qunigaistis - vienintelis mums priimtinas valstybės valdonis, pagal energetinį meridijaną (0), pagal prigimtį, gyvenimo būdą ir veiksmą - vardį, išreiškiantį trumpai - drūtai gyvenimo valstybėje esmę. Kol neturėsime "Qunigaisčio" - tol nebus Teisybės ir tikros Laisvės.

DQL Systema ginama Lėnų Tiesyba (šviesiai - tiesiai). Trumpai LĖNAS (teisėtvarka). Ji ne žmogaus sukurta, bet Visumo (gamtos) parėdas, systemos GRĮŽTAMASIS ryšys - Vertyba. Lėnas pagrįstas ABS: ką pasėjai - tą ir pjausi. Negerovės "deginamos Ugnimi" (Deg-Gesto žvg nuoroda) t.y. nusikaltėliai baudžiami mirtimi. (Ugnim blizgančiu AŠTRIU: kardu, kulipka). Lenui būdinga - griežti teisingi be nuokrypų ir be išimčių įstatymai. Lėnas greit įveda tvarką systemoje: nusikaltėliai bijo mirties, paklūsta TEISYBEI. Užtenka vieną - kitą seniūnijoje ar valsčiuje "sudeginti Ugnimi" t.y. sušaudyti, kardu nukirsti ir, visi kiti bijos mirties - gyvens pagal Lėną, savo rankom užsidirbs peną, neskriaus taurių piliečių. Todėl geografinės grobuoniškos tautos bijo Lėno, kaip Velnias krusto (X). Net iš teisinės istorijos tas vardas išbrauktas, kaip ir "13" skaitlis. DQL teisėtvarka buvo pagrįsta Lėnu. Todėl visiems buvo saugu, ramu gyventi. Net pamestą daiktą rasi po ilgo laiko. Jo niekas nepasisavins.
Prie DQL valstiečiiai gyveno žaismingai: dainavo, šoko, buvo turtingi, vaišingi, mažai dirbo - turėjo gausius derlius, nes mokėjo pasijungti Laikos tėkmės energetiką, suponuoti oro Sietelius (savigina nuo kenksmingų Laukų), statyti ilgaamžes pilis ir rūmus. Šeimose degė šv.Ugnies Židiniai plačiausia prasme.
Tumskelių gadynėj viskas buvo sugriauta, išniekinta. Ir šiandien dar nepastatytas nė vienas šv. UgunsKŪRAS, krematoriumas, nepagerbta šv.vietovė, akmuo, medis. (Šventas=energetiškas=galingas). Vis atstatinėjami mūsų priešų, kurie mus naikino, žudė, statiniai - paminklai.


Vėliau Qunigaisčiai vertinami, pagal karingumą. "Valstybės" kriterijus tapo kariuomenės kiekis, ginklai ir kt. mums svetimi dalykai. Latviai visai palikti be istorijos. Vyrauja svetimi papročiai, švenčių vaidinimai. Mes su latviais buvome viena dyvviena (2/ 1) valstybė.
Taigi energetinis ir daiktinis požiūris turi skirtingą vertinimo matą. E-požiūrio vertinimo kriterijus Lėnų teisybė, pagrįsta Ė-Laukais ir per įkvėptą orą, kaip išminties/ jausmo PENĄ. Daiktinio požiūrio "vertinimo kriterijus - jusIe ir pasigailėjimas kūnui, Jis sulygina "pagarbą vertam" su "pagarba nevertam". Juk energija kuria medą, kūnus, o ne atžagariai. Žinoma, ardant kūnus, išsiskiria energija, bet jos prigimtis - arda, o ne kūryba. "Neverto pagarbos" pasigailėjimo dėsnio Visume nėra. Jei nusikaltai Lenui - Likimas baudžia tėvus per nepilnaverčius vaikus, nelaimes ir kt. Kalbu apie gaudenumą, o ne prievarta įstumtus į nelaimę, nors ir čia yra dalis kaltės, einančios, kaip gysla iš kartos į kartą. Šis Lėno dėsnis reikalauja teisingai, atsakingai gyventi: vertinti mintis, pasakytus žodžius, veiklą. Todėl DQL Valstybėje griežtom bausmėm baudė žmones už grasinimus, įžeidimus, prakeikimus. Juk tai E-bangos. Jos susukusios ciklo "8", įsikūnija ir gali nekaltam valstiečiui pakenkti.
Daiktinis požiūris minėtų dalykų nevertina, nes nėra pačiupinėjamo daiktinio įrodymo. Tuo ir skiriasi Lėnų Teisybė nuo nūdienos teisėtvarkos. Senčių valstybinė systema nuo nūdienos organizacijos su organais. Dėl to, nevertinamos kenksmingų spalvų bangos, netinkamų žodžių bangos, ir kiti energetiniai virpesiai sklindą nuo kūnų, pildą virš galvos erdves, orą, kuriuo mes kvėpuojam. Tai ir visos ligūstumo, negalavimų, ligų, nelaimių priežastys. Lėnas - griežtas, bet teisingas. Jo bijo nusikaltėliai. Jei valdžioje dauguma yra piktnaudžiautojai, jie niekada LĖNŲ TEISYBĖS neįves į teisėtvarką.
Ką šaukiam - tas ateis. Kaip pasiklojam - tai ir miegam. Juk neturim TIKRO LAIKO, savo AK (kalendorius) su lemtingom datom, negerbiam savų papročių bei Tikėjimų mokslo.
Tiek laiko praėjo, o savo nieko neturim. Reiškia - einam šonkeliais.
Laiko trukmė priklauso nuo mūsų pačių išminties lygio, nuo savimūnės. Mūnė=išminties/teisybės ypatybė. Geltonasis (dažnis) Protas su savinaudiškais kėslais baigia savo ciklą. Žuwelių - suvelų gadynė baigiasi.

Energetika - galinga jėga, kurios neaiškina materialistai, bet ją naudoja, ardos tikslams, slapta. Todėl mes mokam Laikui - Kūrėjui Duoklę, vadinamą GAUDENUMU (kaip indų karma) net kelias kartas, kol pačios Laiko bangos užgęsta, baigusios ciklą, daro išvertas.
Skirkite priežastis ir, vertinkite kiekvieną dalyką ATSKIRAI. Lėnų teisybė viena, ji visų vertinimų matas. Nenuves į klystkelius, į šonkelius. Lėnų Teisybę suponavo VK, o ne pilietis ar valdovas.
DQL valstybėje visi paminėti energetiniai dalykai buvo vertinami ir gerbiami. Žynių - Qunigų Taryba (suVĖJimas, saNAKsmė) atidžiai sekė energetinių įnagių naudojimą valstybėje. Qunigas=valdonis ir žynys bei karžygys, valstybės ir valstiečių gynėjas. Žynys=mokslininkas.
Ekspansijų laike mūsų žynių žinios ir metodikos buvo vagiamos ir naudojamos prieš mus, pasirinkus kenksmingas datas. Apie tai jau dabar kalba. Kai susigrobė mūsų vertybes, pasakė, kad mes beraščiai, nabagai ir Velniai, kuriuos su šaknimis reikia sunaikinti iš pačių pamatų.
DQL seniūnijų teisėjai baudė net mirties bausme tuos, kurie naudojo energetinius ginklus piliečių išminties bei Tėvynės systemos ardai. Baudė už neteisingus šmeižto žodžius, už piktus palinkėjimus. Juk tai energetinės bangos: praėjus laikui jos įsimontuoja - įsikūnija Konkretybe. Mat, mūsų valstybinės systemos pamatas - Laiko TĖKMĖS bangų,(oro bangų) energetika. Ir, iš to taško, viskas buvo vertinama, .Veikla antraeilis dalykas - minties (pirmaeilės) įsikūnijimas. Kokia mintis - toks gyvenimo būdas. Mintį ponuoja pasaulėžiūra. Mūsų pasaulėžiūra - Tikėjimai t.y. mokslas apie Visumo GYVASTIES jėgas, matematiškai (2/3 ir 3/2)n, vadinamas PERQŪNU (per visus kūnus einanti galių jėga, geba kurtį). Todėl Tikėjimai neturi nūdienos mokslui atitikmenų. Energija kuria kūnus, peną, o ne atvirkščiai. Kūnų arda (puvimas, branduolių ardymas) duoda griaunančią jėgą, naikinimą gamtos ir visuomenės (ginklai, karai, skerdynės). Bet tai jau Juodoji maga. Žinoma, yra grobuoniškų tautų, kurios savo valstybines sistemas stato ant ardos pamatų. Mums su jais nepakeliui.

LYGA: systemos, Esybės ar Būtybės vidinė GYVASTIS, geba kurti ir klestėti. Tai tas pats jau apkalbėtas PerQūnas. Kadangi čia kalbama apie valstybinę systemą, todėl tai vadinama Lyga: gylis, ilgis, lygis - galingas dalykas kartu.
Lyga yra E-įnagis. Jį ponuojame minėtais 5 būdais: spalva/garsu, miera/saiku ir data. Buityje vadinama DARNA, DRAUGIŠKUMU, viens/kitam PAGALBA, TALKININKAVIMU. Jie nukreipti bendram ūkio ar Valstybės reikalui.
Lyga – dywienas (šventas) dalykas. Šeimoje ji sukuriama visų narių santarve. Tautoje - giminių draugiškumu. Bet tai tik viena PUSĖ. Kita Puse ji turi turėti ATITIKMENĮ. Visumo systemoje (atitinkamas dažnis virpesių). Tada VK ir valstiečių tarpusavio darna sukurs DYVVIENĄ LYGĄ, kaip susinėrusios dvi rankos, kaip susuktas dvisiūlis į Kamuoliuką, kaip sunkiai perlaužiama Šluota, surišta iš atskirų virbelių. Pasaka "Šluotos galybė" Tai bet kokios systemos Laukas, kaip daikto blizgesys, kaip sankabos Plėvelė rasos lašely.
Dėl to dėsnio, mes nė vieno darbo nepradėjom be dainos, muzikos, šokio, linksmo alaso. Juk tai sukeltos oro bangos, E-įnagis palydai ir sėkmei. Nepastatėm nė vienų rūmų, pilies, nepažiūrėję į pasaulio šalių E-kampą. Nekirtom nė vieno medžio medienai, nepažiūrėję į datos, kuri duoda medienai gyvybingumą, kokybę ir ilgaamžiškumą. Nepasejom nė vieno grūdo neatsižvelgę į gamtos nuorodas. Po darbų džiaugėmės. Vėl šokom, alasavom - siusdami E-bangas Kūrėjui.
Lygos ypatingas bruožas – LAISVĖ ir SAVIVALDA. Lygoje nebuvo ir negalėjo būti, valstiečiui ant galvos Nurodinėtojo. Juk jo nėra ir gamtoje. Yra tik ryšiai, tarpusavio jungtys.
Lygoje papročiai yra gerbusio ir laimės galingas įnagis, ypač DATOS. Lygoje visus svarbius sprendimus darydavo tik JAUNAM mėnesėlyje.
Lyga saugojo šalies gyventojus nuo išsigimimo, nuosmukių.

Senaisais laikais Lietuvos Kunigaistystė buvo unikali, vienintelė visoje žemėje Systema, tobula kaip Gamta, pagrįsta Vissumo Rėdos energetiniais dėsniais. Ji nesijungė su kitom Valstybėm į politines ar karines sąjungas. Mūsų Valstybė buvo taiki, nekaringa, neturėjo kariuomenės, o savigynai - žalnierėlius - krašto ir girių Sargus.
Lietuvos Valstybė buvo sudaryta iš savarankiškų Kunigaistysčių, kurias rišo viena Systema, pagrįsta senuoju Tikėjimu/Pasaulėžiūra, Tėvynės Meile bei Papročiais.

Valstybės galybę sukuria sąryšis energetinių Systemų:
Valstybė - Gamta - Vissumas. Dėl to taip svarbu žinoti savo Papročius.Mūsų Valstybė laikėsi tol, kol buvo gyvi Papročiai, t.y. pasijungti Laiko
tėkmės energetinę bangą savo spalvom, garsais, miera, stilium savo reikmėms lemtingu Laiku/data.
Kunigaikstystės Systema: Valsčiai: 104-107, Seniūnijos: 11-14. Šie saikų matai mus gins ir saugos. Tai Vissumo Rėda/Tvarka.
Skirsniuoti Valstybę palei natūralius rubežius: upelius, kalnelius, giraites, kelius.
Mūsų Valstybės ypatingas bruožas - Laisvė ir Savivalda. Valstybės Gyventojui niekas negali nurodinėti. Yra tik tarpusavio ekonominiai ryšiai. Ūkines reikmes pagal Valstiečių paraiškas ir pageidavimus sprendžia vietinės Savivaldos. O Kunigaistys rūpinasi, kad visos ūkinės Systemos dirbtų darniai, be to, jam priklauso ryšiai su užsienio šalimis.
Laisvė ir Atsakomybė - nedalijamos. „Apdovanojimai" rodo betvarkę ir yra kiršinimo įrankis. Mūsuose buvo sąžiningas Pareigos vykdymas. Neatliekąs savo Pareigų, jeigu yra trys nusiskundimai, buvo pašalinamas „nuo rytojaus" su įrašymu į pasą Kiekvienas atsako savo Vardu už savo Veiklą. Duotas Žodis - Įstatymas. Už Žodžio nesilaikymą netenki Pagarbos ir esi išskirtas - niekas su Tavim nebedraugauja.
Mokėti mokesčius tik nuo pelno 4-8%, iš kurių atitinkamos dalys eina Seniūnijai ir Valstybės iždui.
Kunigaistystės Valdonis - Kunigaistys, Valsčiaus - Kėnis/Tėvūnas, Seniūnijos - Seniūnas. Valstiečio/Piliečio reikalai greitai ir pilnai sutvarkomi nustatytu laiku Seniūnijoje.
Mūsų Valdonio aukščiausias laipsnis - Kunigaistys, runa - „Y", reiškia - Išminčius, Žynys, saugantis ir ginantis savo Tėvų Žemes, Valstybingumą, Tautiškumą, Unikalumą. Kas 100 metų atsiranda Valdonis, kuris pakelia Tautą.
Kilmingai Lietuvos Valstybei priklauso turėti Kunigaistį ir Žynių Tarybą, tada ir bus Tvarka. Pats Kūrėjas/Laikas Šventų garsų jėga mus palydės.
Prezidentai, pirmininkai, karaliai yra mums svetimybės, ne mūsų vardai. Jie kviečia svetimą gyvenimo būdą, svetimus papročius, svetimą tvarką į mūsų Tėvų Žemę.
Valdoniauti Tėvynei, ūkiams, įmonėms turi kilmingi (nesusimaišę su kita tauta) lietuviai, suprantą tautiečių Prigimtį. O svetimšaliui svarbu nauda ir pelnas iš mūsų Tautos.
Kunigaisčiu galėjo būti Pilietis jau nuo 22 - jų metų, išrinktas pagal pateiktus planus - gebą kurti ir valdyti.

Mūsų valstybinės Systemos bruožai:

1. Ji neturėjo partijų, ministerijų, žinybų.
2. Tauta buvo laisva, kūrybinga Systemoje ir atsakingai atliko savo Pareigas.
3. Mūsų Tauta ir Valdonys buvo kilmingi (nesusimaišę su kita tauta), todėl mylėjo, saugojo ir gerbė savo Šalies Tautiškumą, Unikalumą.
4. Valstybės Systema: Šalies Valdonis - Kunigaistys, Valsčiaus - Kėnis/Tėvūnas, Seniūnijos - Seniūnas, o Valstietis - savo Ūkio Gaspadorius. Visi Valdonys išrenkami konkursų keliu pagal pateiktus planus. Ūkio veiklos įvertinimas - grįžtamasis ryšys ateina kiekvienam Darbuotojui, ne tik Valdoniui. Tai žadina kiekvieną atsiskleisti savais sugebėjimais.
Systemos Misija - susikurti kuo daugiau laisvo Laiko Kūrybai, Savišvietai, Poilsiui, Šventėms.
5. Nacionalios muzikos ir dainų pamatas - Valsas.
Valstybės Pasaulėžiūra (Tikėjimas) pagrįsta energetiniu požiūriu - mūsų Kūrėjas yra Laikas, su kuriuo susirišame savo Papročiais pagal savo Kalendorių Sėkmei ir Laimei. Šventė neatskiriama Darbo ir Gyvenimo dalis.
7. Teisėtvarka pagrįsta Aido/Atbalsio Systema: kuo nusikaltai, tuo sumokėsi. Teismai vietoje - Seniūnijose - be pakopų, be advokatų gražbylysčių.
Nusikaltėlių buvo mažai, nes kiekvienas žinojo: jei pavogs, mokės trigubą baudą. Jei išprievartaus, bus iškastruotas. Jei nužudys, bus pats nužudytas. Į pasą įrašomi nusikaltimai, taip pat ir ligos. Atitinkamai baudžiami triukšmadariai, šiukšlintojai. Draudžiami kenksmingi energetiniai įnagiai.
8. Kiekvieno Valstiečio Šventa Pareiga ginti savo Ūkį ir kartu Valstybę.
9. Valstybė nėra pravažiuojamas kiemas.
10. „Ryšiai iš namų" su kitomis Valstybėmis, be kitų Valstybių pasiuntinių.
11. Draudžiama spekuliacija, nelegalus prekių išvežimas. Draudžiama įvežti prekes, kurias gamina mūsų Šalis.
12. Valstybės Penas: Žemės Ūkis, jį aptarnaujančios įmonės ir Dail-daryba bei Meno dirbtuvės.
13. Valstybiniai sprendimai priimami lemtingoj, Gyvastį nešančioj datoj ir adynoj, esant augančiam Mėnesėliui, kad Sietyno/Mėnesėlio 8/4nyčių jėgos oro bangom globotų veiklą, o Vakarrytė/Mar-sylina (7/1 ln) būtų dosnios Labumais ir Manta.
14. Statutas yra Valstybės Valdos Parėdas: Teisių ir Pareigų Sąvadas.

Papročiai yra Gerbūvio ir Laimės įnagis. Mūsų Valstybės Gyventojai - Valstiečiai gyveno žaismingai: dainavo, šoko, mažai dirbo, turėjo gausius derlius, nes mokėjo pasijungti Laiko tėkmės, Vėjų, Vandenų energetiką. Dirbo atsižvelgdami į Sietyno/Mėnesėlio ir Vakarrytės/Marsylinos (Jupiterio) nuorodas. Po Darbų - vėl šoko, dainavo. Valstietis buvo visapusiškas: puikus Gaspadorius, Gamtininkas, Medikas, Menininkas, Dainininkas, kūrybingas, išradingas, linksmas. Jam nereikėjo prašyti patarimų: būtiniausių dalykų išmokė Tėvai, Seneliai Seklyčių Mokyklose, o Žynytėse Mokslas buvo gilinamas. Kiekvienas mokėjo spalvų, garsų, mierų, stilų bangų kalbą ir naudojo kaip energetinius įnagius savo darbams palengvinti. Valstietis savarankiškai dirbo savo Ūkyje. Samdė Pagalbininkus. Darė su Kaimynais sutartis. Bendros reikmės gimdė veiklos skirsniavimą ir aptarnaujančias Systemas: Seniūnijas ir Valsčius.
Kiekvienas Valsčius (ar keli) turėjo Šventovę su Ugniakuru ir Žynytę - Mokyklą, kur dėstė Tikėjimo mokslus: astronomiją, daugiatainę matematiką, Gimtąją kalbą, dainavimą, šokius, daildarbius ir kt. Taip pat turėjo Svečių rūmus: Šventėms ir laisvalaikiui.
Mums nereikia kopijuoti kitų Tautų valdymo sistemų (važinėti į užsienius rankioti jų gyvenimo trupinių) - turim savo Systemą nuo Mierių metų, nuo Tikrų Laikų išlikusią ir tobulą kaip Gamta.
Mūsų Valstybinę Systemą galime atstatyti per 4-5 metus, reikia ją atgaivinti, nuprausti, nuvalyti nuo okupantų paliktų nuosėdų. Tikslas: puošti Ūkį ir Tėvynę puikiais, garbiais darbais. Atsiskleisti kaip žiedui. Reikia pradėti nuo savęs, nuo Ūkių, Darboviečių iki valstybinės Sys-temos.
Pradėti nuo Namų, nuo savo Ūkio. Įvertinti Šeimos narių sugebėjimus. Pasakyti Tikslą ir pasiskirstyti Pareigybėm. Vaikams duoti Pareigybes pagal sugebėjimus ir išgales ir reikalauti tikslaus įvykdymo, bet nesikišti į jų asmeninę tvarką.
Suskirstyti laukus ir giriose proskynas Žiemelių Systemą: ŠR - PV ir SV - PR. Darbus pradėti tik laimingom adynom. Saulei tekant/leidžiantis ir vidudieny pabūti namuose ar kieme. Pastatus pasistatyti tik Žiemelių systemą - Krustvėjais. Jei yra senų trobesių, apvalyti nuo kenksmingų spalvų, stilių.
Nepersidirbti ir neskubėti. Kiekviena net nedidele Sėkme pasidžiaukti. Nesėkmes kartu aptarti - gims Kūrybinės mintys - išeitis iš keblios padėties. Švęsti Šventes - vėl pasijungsite jėgų, džiaugsmo. Taip susikursite Energetinį lauką, Systemą, kuri savaime veiks ir Sėkmė lydės. Jei turite didesnį Ūkį, samdykite tik Vienminčius savos Tautos. Svetimtaučiai jauks Systemą. Laj jie kuria savas sistemas.
Taip jūsų Ūkis taps Energetiniu Šaltiniu. Nuo jo sklis tyros bangos. Užkrės puikiu pavyzdžiu. „Baltos Varnos" turi pradėti naują, teisingą Gyvenimo būdą. Kai atsiras daugiau Ūkių/Systemų, susijungs į Seniūnijų Systemas. Po to pereisim prie Valsčių Systemų ir atkursime darnią valstybinę Systemą: Valstietis - Seniūnija - Valsčius - Kunigaistys - Valstietis.
Kunigaistys remiasi Žyniais. Buvo Žynių Sueimas, Žynių rūmai.

Mūsų Systemos ypatumai:
1. Ji gyva, nes palaikoma Papročiais, kurie susiję su Vissumo/Tikrovės rėdą,
2. Ji amžina, nes įeina į Vissumo/Tikrovės Systemas,
3. Ji įrašyta į kilmingo Valstiečio širdį ir kraują. Mėnesėlis/Vakarrytė ir Sietynas/Marsylina žadina, budina Tautos atmintį - ieškoti savo Šaknų Tautos Sakose, Senolių Patarimuose, Papročiuose,
4. Ji pagrįsta Vissumo/Tikrovės ciklais, todėl ateis kaip Pavasaris, nesustabdysi.

Mūsų Valstybė neatskiriama nuo Gamtos ir Žvaigždynų Systemų, Darna įsijungia į jas. Pats Kūrėjas mums patikėjo pradėti naujas Gadynes ir rodyti pavyzdį kitiems.
Dabar - tyrų Systemų atstatymo, Atgimimo Laikas!

Anželika Tamaš

LAST_UPDATED2