Negalime likti stebėtojai Spausdinti
Straipsniai - Kasdienybė
Trečiadienis, 25 Lapkritis 2009 22:36

     Lietuvos politinė ir ekonominė bei visa valstybės valdymo sistema  patekusi į  gilią krizę. Pasaulinės ekonominės– finansinės krizės poveikį Lietuvai sustiprino neišmintingi, ekonominei logikai ir susidariusiai padėčiai prieštaraujantys bei kitų šalių praktiką ignoruojantys valdžios sprendimai. Ilgai užtrukusi tokia situacija gali galutinai sugriauti liaudies pasitikėjimą ne tik šalies valdžia, bet ir valstybe  bei  ateitimi savo šalyje, skatinti  ją palikti.Todėl negalime likti stebėtojai, vien tik aimanuoti ar piktintis. Turime  rūpintis ekonomikos atgaivininimu  , ryžtingai veikti  ir dėti pastangas situacijai  keisti, žmonių gyvenimo kokybei gerinti.
    Mes, daugiau nei tūkstantis bendraminčių, atstovaujančių įvairioms  Lietuvos visuomenės , jos liaudies grupėms, profesijoms ir tautybėms ,

    siekdami:

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
 

 

-    stiprinti napriklausomą Lietuvos valstybę, puoselėti krikščioniškąsias ir nacionalines vertybes, tautinę kultūrą, pilietiškumą ir solidarumą, žmogaus teises ir laisves, tvarką, teisėtumą ir teisingumą;
-    ugdyti Lietuvos ekonomikos potencialą ir palankias verslo sąlygas tiek mieste, tiek ir kaime, gerinti ūkio konkurencingumą, kurti prielaidas vidurinio socialinio sluoksnio stiprėjimui,  šeimų, jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių saugiai gerovei ir tobulėjimui;
-    dėti pastangas, kad valdžia atsakingai, kompetentingai ir efektyviai spręstų šalies vidaus ūkines, socialines, mokslo ir švietimo, kultūrines, aplinkosaugos, nacionalinio saugumo problemas; gerintų Lietuvos ir jos piliečių padėtį Europos sąjungooje (ES), aktyviau bendradarbiautų su kaimyninėmis valstybėmis;
-    kurti Lietuvoje politinę sistemą, kurioje ne partiškumas ar lytis, bet kompetencija, atsakomybė, aktyvumas, atsidavimas žmonių ir valstybės interesams lemtų žmogaus galimybes dalyvauti valstybės valdyme;
-    telkti ir stiprinti plataus vidurio – trečiąją politinę jėgą Lietuvos politikoje, išvengiant dvipartinės kairiųjų – dešiniųjų pseudodemokratijos ir jos pasekmių: stambių finansinių grupių įtakos didėjimo, valstybės alinimo bei žmonių teisių ir  interesų ignoravimo;
      padėti jaunajai Lietuvos žmonių kartai visapusiškai, taip pat ir politiškai šviestis, tobulėti, kad patys galėtų  įtakoti politinius sprendimus, užtikrinančius geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas              Tėvynėje Lietuvoje;
     vadovaudamiesi:
-    šiame politiniame procese dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumu ir lygiomis galimybėmis, tolerancija, savitarpio pagalba ir pagarba;
-    visų Lietuvos žmonių grupių – visos liaudies interesų harmonijos principu, derinant sostinės prioritetą ir regionų tolygios plėtros principą, miesto ir kaimo interesus, nuoseklų palankių sąlygų verslui kūrimą ir valstybės bei verslo socialinę atsakomybę, vyrų ir moterų dalyvavimą valstybės valdyme, krikščioniškai atidų ir kartu racionalų požiūrį į žmogų ir jo problemas;
-    užsienio politikoje – europinių ir transatlantinių integracinių procesų bei aktyvaus bendradarbiavimo su ES ir kaimyninėmis šalimis, tarp jų - su Rusija, Ukraina, Baltarusija - derinimu su Lietuvos nacionaliniais interesais;
     atsiribodami:
-    nuo nekorektiškų politinės  veiklos ir tarppartinės konkurencijos metodų, nuo savanaudiškumo, dviveidystės, intrigų ir populizmo, nuo tinginystės ir nuo  veiklos imitavimo, nuo abejingumo žmogui ir tikrosioms v ertybėms,
     kviesdami  :
-    į kuriamą politinę jėgą - Lietuvos liaudies sąjungą jungtis įvairių tautybių, profesijų ir visuomenės grupių atstovus, nesitaikstančius su vykstančia dvasinių vertybių devalvacija, neabejingus  krizei valstybės valdyme, nekompetencijai, biurokratijos išvešėjimui – visus žmones, kuriems rūpi valstybės, jų pačių ir būsimų kartų ateitis Lietuvoje;
-    ideologiškai ir politiškai giminingas centristines ir kairiąsias partijas, jų narius bei visuomeninių judėjimų ir organizacijų dalyvius - patikimai partnerystei, įgyvendinant  Lietuvos   žmonių pagrįstus lūkesčius stabiliam, saugiam, oriam ir garbingam gyvenimui.
     atsižvelgdami  į   ypatingą profesionalių  politkų ir Lietuvos likimui neabejingų visuomenės grupių susitelkimo svarbą  sudėtingu šaliai laikmečiu ir mūsų siekimą  įgyvendinti  programinius tikslus padėčiai stabilizuoti bei žmonių gyvenimui gerinti, taisant  nekompetetingais sprendimais padarytas klaidas;
     panaudodami savąją ir telkdami visuomenės narių pažangią  patirtį,  rengiant ir įgyvendinant naujas realistiškas ir šalies  galimybes  mobilizuojančias strategijas ir veksmus, atstovaujant plačiam Lietuvos žmonių interesų spektrui,  ieškant  palankiausių kelių šiems interesams realizuotis jų suderinamumo ir kompromisų pagrindu, didinant valstybės  teisinę ir socialinę atsakomybę už padėtį šalyje, apsisprendėme kurti plataus vidurio (centristinę) politinę jėgą (partiją) ir ją pavadinti

L i e t u v o  s   l i a u d i e s      s ą j u n g a

       Ši Sąjunga toliau  nuosekliai tęs  į Sąjungą įsitraukiančiųnčių ir Sąjungos veiklai pritariančių Lietuvos politikų bei Lietuvos ir kitų valstybių giminingų  partijų geriausias tradicijas, prisidedama prie demokratijos ugdymo mūsų šalyje, pripažindama ir įgyvendindama šiuos bendriausius siekius ir nuostatas:
-    puoselėti naujojo – XXI amžiaus vertybes:  taiką, tarptautinį stabilumą, harmoniją, žmogaus laisves, teises ir atsakomybę, jo tobulėjimą ir naujas galimybes profesijoje, versle, socialinėje srityje, prioritetiškai spręsti šeimos ir vaikų bei jaunimo problemas, pasiremiant švietimo, kultūros, socialinėmis ir ūkio programomis;
-    siekti politikos ir valdžios struktūrų veiklos ir pastangų orientavimo į atsakingą ir kompetentingą žmonėms aktualių problemų sprendimą;
-    atgaivinti ir stiprinti visų Lietuvos   regionų, miesto ir kaimo ūkinių ir socialinių struktūrų gyvybingumą, jų įvairovę ir žmonių pragyvenimo šaltinių garantijas; šalinti skurdą ir  mažinti socialinius skirtumus;
-    ugdyti Lietuvos ekonomikos potencialą, palankias verslo sąlygas ir tarptautinį konkurencingumą bei  gerinti jo socialines pasekmes, nuosekliai orientuotis į  lygiateisę ir lygiavertę Lietuvos ir jos piliečių padėtį ES integracijos procesų kontekste;
-    įgyvendinti visuomenės grupių  interesų suderinamumo ir kompromiso tarp jų principą, priimant brandžius, nevienpusiškus, ne vienai kuriai nors žmonių grupei, bet daugumai žmonių, Lietuvos kaimui ir miestui, visiems jos regionams naudingus, santarvę stiprinančius sprendimus;      
-    puoselėti visų  Lietuvos tautinių grupių , moterų ir vyrų, įvairių amžiaus grupių  galimybes ir bendradarbiavimo darną visose politinės ir visuomeninės veiklos srityse.
           Sąjunga atvira naujų narių ir kitų partijų, giminingų savo tikslais ir programomis, prisijungimui.
         Įgyvendindami šią programą, dėsime pastangas telkti plačias intelektines pajėgas  ir visuomenės grupes  kartu ginant,  realizuojant Lietuvos žmonių ekonominius, socialinius ir kultūrinius interesus bei jiems atstovaujant.

 


                    Lietuvos Liaudies Sąjungos prioritetai
                    Vidaus politikoje:

 

•    Politinėmis priemonėmis ryžtingai kovosime prieš pražūtingą valdančiosios koalicijos politiką, viešai keldami problemas ir teikdami pasiūlymus kaip jas spręsti .
•    Argumentuotai siūlysime ir reikalausime daryti įstatymų pataisas mokesčių mažinimui, kad verslas, visų pirma, smulkus ir vidutinis, vėl būtų konkurencingas, kad galėtų išsaugoti bei kurti naujas darbo vietas, ir taip pažabotume nedarbą tiek mieste, tiek kaime.
•    PVM lengvatos maistui, šildymui, vaistams, spaudai privalo būti grąžintos! Neteisinga, kad už būtiniausias prekes mokame gerokai daugiau nei kaimyninėse šalyse.
•    Rūpinsimės, kad žmogus nebūtų paliktas likimo valiai. Pensijos, sveikatos draudimas, neįgalumo, nedarbingumo, motinystės pašalpos – visa tai valstybė privalo užtikrinti kiekvienam piliečiui, kiekvienai šeimai.
•     Kovosime už atominės energetikos tęstinumą, skatinsime alternatyvių energijos išteklių gamybos plėtojimą ir visų rūšių energijos atpiginimą vartotojams.
•    Neleistina „praskolinti“ mūsų jaunimo – gerai besimokantiems studentams valstybė turi garantuoti nemokamą kokybišką mokslą Lietuvoje. Neteisinga jaunus žmones priversti skolintis, tam, kad gautų deramą išsilavinimą.
•    Per mūsų politinius partnerius Seime ir per žiniasklaidą dėsime pastangas , kad Lietuvos teisinė sistema, teisėsauga bei valstybės saugumas būtų apsaugoti nuo politizavimo ir įgytų visuomenės pasitikėjimą.
 

     Užsienio politikos prioritetai.

Mūsų pagrindinis prioritetas šioje srityje – užsienio politikos tęstinumas ir jos didesnis  racionalumas. Tai būtų galima pasiekti, vadovaujantis šiomis nuostatomis:
•    Lietuvos užsienio politika turi labiau tarnauti nacionaliniams interesams. Lietuvos išorinį saugumą užtikrina dalyvavimas NATO, tarptautinį statusą – ES narystė. Užsienio politikoje, kuri vis labiau integruos ES mastu, turėtų labiau dominuoti ekonominių ryšių skatinimas. Lietuva turi prisidėti prie ES ir JAV vaidmens NATO sudėtyje subalansavimo, prie konfliktų prevencijos prioriteto, išvengiant karo veiksmų ir šalims jų daromų nuostolių.
•    Užsienio politika turi įgyti daugiau racionalumo ir pragmatiškumo, europinio prioriteto bei gerų santykių su kaimyninėmis šalimis: jų tarpe – su Lenkija, Vokietija, Latvija, Estija bei Rusija, Baltarusija, Ukraina.
•     Būtina liautis demonstruoti priešiškumą svarbioms mūsų ekonominėms partnerėms - Rusijai ir Baltarusijai, abipusiai naudingai bendradarbiaujant įvairiose srityse: mokslo, kultūros, infrastruktūros projektų, užsienio prekybos, aplinkosaugos, kovos su terorizmu ir kitokiu nusikalstamumu.
•    Lietuvos įvaizdis pasaulyje, kuris daug priklauso ne tik nuo sėkmingų valdžios misijų, bet ir nuo sėkmingos šalies raidos, šiandien tampa problematišku. Nekompetentingas dabartinės valdžios struktūrų darbas dar labiau mažina šalies tarptautinį autoritetą. Jį galima išgelbėti ne kokiomis nors propagandinėmis gudrybėmis, o kompetentingu, skaidriu, sąžiningu ir pasiaukojamu darbu. Prie to turi  galimai daugiau prisidėti visos partijos bei visuomeninės organizacijos. LLS aktyviai vykdys tarptautinę veiklą ir  plėtos tarppartinius ryšius visomis kryptimis, ypatingai su kaimyninėmis šalimis.
 

 

     LLS  požiūris į dabartinę Vyriausybės politiką.

 

Vyriausybės vykdoma politika daugelyje veiklos sričių, visų pirma – ekonomikos ir finansų bei socialinėje srityje visiškai nepasiteisino ir reikalauja neatidėliotino koregavimo. Krizei įveikti reikalinga žymiai aukštesnė pareigūnų kompetencija ir administraciniai gebėjimai. Antikrizinei programai ir veiksmams korerguoti turi būti pasitelkta kur kas efektyvesnė kitų Europos ir pasaulio šalių vyriausybių patirtis bei išgirsti ekonomikos ekspertų teikiami realistiški pasiūlymai. Dabartinė valdančioji koalicija ne tik kad nepasirengusi, bet ir dėl daugelio jos pareigūnų nekompetencijos yra nepajėgi to padaryti. Kiekvienas mėnuo, kiekviena diena didina ekonomikos smukimo pagreitį. Pagal nuosmūkio lygį Lietuva tapo „lyderiaujančia“ tarp visų ES šalių. Per 2009 m. BVP smukimas gali pasiekti 22 – 25 %, o bedarbystė išaugti iki 15 %.

Lietuva, kaip ir kitos ES šalys, negavo iš ES institucijų aiškaus ir sukoordinuoto strateginio plano dėl prevencinių antikrizinių veiksmų. Lietuvos Vyriausybė , būdama tiesiogiai atsakinga  už realų situacijos vertinimą ir adekvačius veiksmus , nesugebėjo kvalifikuotai atlikti savo funkcijas. Dėl to nukentėjo dauguma Lietuvos žmonių, o ypatingai - socialiai pažeidžiamiausios grupės.
Valstybė, jos žmonės negali būti paversti nekompetetingos ir neatsakomingos valdžios įkaitu. Vyriausybė turi prisiimti atsakomybę už nusmukdytą šalies ekonomiką ir socialinį nestabilumą, padidėjusį skurdą ir emigraciją bei dar didesnį žmonių nepasitikėjimą valdžia.
Lietuvos liaudies sąjunga kviečia Seimą, visas politines partijas  šias problemas spręsti  neatidėliotinai, nelaukiant visiško šalies bankroto ir suirutės.. Lietuva šito laukia.

Lietuvos liaudies sąjungos steigėjų vardu,  prof. dr. Kazimiera Prunskienė

 

 

LAST_UPDATED2
 
Komentarai (3)
Politiniai straipsniai
3 Antradienis, 09 kovas 2010 11:27
Kodėl atsirado politiniai straipsniai šiame tinklalapyje? Negi taip blogai su finansavimu? Tinklalapio išlaikymu?
prajapatis
2 Antradienis, 12 Sausis 2010 23:58
tikrai gėda šiame puslapyje laikyti kgbistės rusofilų partijos "programą"... bet, kaip sako "up to you"
atsirinksim kas gera ir naudinga jūsų puslapyje, o tokius š... kaip šis ignoruosiu ;-)
keista
1 Sekmadienis, 10 Sausis 2010 09:49
Stebiuosi, kad reklamuojate kniagynios utiugovnos partija. Tai visų Lietuvos neprietėlių išdavikų priebėga. Man patiko Jūsų tinklapis ir per jį skleidžiama informacija. Dabar pradedu abejoti Jumis.
yvComment v.1.20.0